Terms and Conditions

Voorwaarden voor
verhuurders

ARTIKEL 1. DEFINITIES

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.

1.1 Advertentie: een advertentie waarin een woonruimte wordt aangeboden of gevraagd door de Gebruiker en welke zichtbaar is op de Website van Oranje Wonen;
1.2 Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten dan wel die gebruikmaakt van de Dienst van Oranje Wonen;
1.3 Dienst: de mogelijkheid om woonruimte te zoeken en/of middels een Advertentie te plaatsen op de Website van Oranje Wonen en het in contact brengen van de Gebruiker met een woningaanbieder en/of -zoekende;
1.4 Oranje Wonen: gevestigd te Puttershoek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 84683139;
1.5 Website: www.oranjewonen.com of oranjewonen.com, dan wel subdomeinen en bijbehorende mobiele Websites.
1.6 Abonnement: de overeenkomst inzake het gebruik van het Platform die tussen Woningzoekende en Oranje Wonen tot stand komt wanneer Woningzoekende een Premiumaccount heeft aangemaakt en deze door Oranje Wonen is bevestigd, zoals nader omschreven in deze gebruiksvoorwaarden en op de Website;

ARTIKEL 2. PLAATSEN VAN WONINGEN

2.1 Het is uitsluitend toegestaan om woningen op Oranje Wonen te plaatsen waarvan je zelf eigenaar bent of waarbij je werkt in opdracht van de eigenaar van de woning;
2.2 De advertentie dient correcte informatie over de woning te bevatten en dient een realistisch beeld te geven van de woning conform de daartoe gestelde eisen van Oranje Wonen. Oranje Wonen behoudt zich het recht om advertentieteksten die onjuiste informatie bevatten aan te passen of te verwijderen;
2.3 In de advertentieomschrijving mogen geen contactgegevens worden vermeld;
2.4 Advertenties op Oranje Wonen bevatten geen informatie over een derde partij (bijvoorbeeld makelaar, bedrijfslogo’s, platform etc.);
2.5 Oranje Wonen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inbreuk op auteursrecht van de aangeboden informatie in advertenties geplaatst door of namens verhuurders van woonruimte.
2.6 Advertenties die niet langer beschikbaar zijn of waarvoor reeds een huurder is gevonden, dienen zo snel mogelijk door de Gebruiker te worden aangepast en/of van Oranje Wonen te worden gehaald;
2.7 Gebruiker dient te zorgen voor adequate afhandeling van elk ontvangen reactie;
2.8 Acquisitie op Advertenties van particuliere verhuurders is niet toegestaan. Bij signalering kan Oranje Wonen het Abonnement met onmiddellijke ingang beëindigen;
2.9 Bij het verwijderen van een geplaatste woning mag Oranje Wonen de gegevens bewaren die bij het plaatsen (en bewerken) van een woning worden gedeeld. Hiermee bewaakt Oranje Wonen haar statistieken en de gebruikerservaring op de site;
2.10 Door het plaatsen van de Advertentie geeft Gebruiker Oranje Wonen toestemming deze gegevens te plaatsen op Oranje Wonen. Ook mag Oranje Wonen de Advertentie inzetten voor marketing en reclame doeleinden, met als doel de Advertentie onder de aandacht te brengen van potentieel geïnteresseerde woningzoekenden of woningaanbieders.

2.11 Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op de Website geplaatste informatie. Gebruiker garandeert:
(I) Dat de inhoud van de door hem geplaatste informatie niet in strijd is met de in Nederland geldende wet- en regelgeving dan wel niet onrechtmatig is;
(II) Hij met deze informatie andere Gebruikers niet onheus bejegend dan wel lastig valt;
(III) Hij de belangen en de goede naam van de Website niet zal schaden en hij niet-bestaande woningen en woninggegevens plaatst;
(IV) hij in het geval van het aanbieden van een Advertentie met daarin een woning, de woning daadwerkelijk te huur is en hij gerechtigd is de woning te huur aan te bieden. Gebruiker garandeert bovendien dat hij geen misbruik zal maken van de Website. Onder misbruik wordt mede verstaan het plaatsen van:

  • Discriminerende, onfatsoenlijke of beledigende teksten;
  • Teksten met een seksuele lading of toespeling;
  • Links naar andere Websites of Advertenties voor andere Websites;
  • Advertenties die niet vallen binnen het doel van Oranje Wonen
ARTIKEL 3. BESTRIJDING ILLIGALE VERHUUR

3.1 Om woningzoekenden te beschermen tegen illegaal aanbod van Oranje Wonen, is het verhuurders verboden om advertenties aan te bieden met de volgende strekking:
(I) Wel wonen, niet inschrijven. Het is verboden om een woonruimte aan te bieden zonder dat de bewoner zich op dit adres kan of mag inschrijven bij de gemeente. (Dit geldt niet voor short stay woningen);
(II) Niet wonen, wel inschrijven. Het is verboden om een woonadres aan te bieden waarvan het niet de bedoeling is om in te wonen, maar de huurder zich wel op dit adres mag inschrijven bij de gemeente;
3.2 Deze eisen komen voort uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP). Als wij constateren dat een advertentie het illegaal aanbod van een woonruimte betreft, behoudt Oranje Wonen zich het recht om advertentietekst aan te passen of te verwijderen. Bij een dergelijke overtreding geven wij de advertentie en de contactgegevens van de verhuurder altijd door aan het bevoegde ministerie.

ARTIKEL 4. GEBRUIK VAN DE DIENST EN VERSTREKKING VAN INFORMATIE

4.1 Het is verboden de Dienst negatief te (laten) beïnvloeden of met behulp van de Dienst of de daaruit verkregen data inbreuk te maken op rechten van anderen. Hieronder wordt onder andere verstaan:
(I) Het versturen van (grootschalige) ongevraagde e-mail of andere communicatie;
(II) Het veroorzaken van overlast of storingen, onder meer door het uitvoeren of coördineren van denial-of-service aanvallen of het besturen van kwaadaardige software, zoals virussen of spyware.
4.2 De persoonsgegevens die Gebruiker ontvangt van Oranje Wonen mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan het sluiten van een overeenkomst tot (ver)huur van woonruimte en alle daarmee samenhangende handelingen;
4.3 Gebruiker mag andere Gebruikers niet benaderen voor commerciële doeleinden, van welke strekking dan ook;
4.5 Bij constatering van strafbare feiten mag Oranje Wonen aangifte doen waarbij Oranje Wonen gerechtigd is om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt over op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens en (wettelijk) bevoegd is deze gegevens te ontvangen als bevoegd persoon.
4.6 Alle eventuele schade van Oranje Wonen als gevolg van het overtreden van een van de hiervoor genoemde leden door Gebruiker kan Oranje Wonen, als gevolg van overtreding van deze gedragsregels, op Gebruiker verhalen.

Voorwaarden voor
huurders

ARTIKEL 1. DEFINITIES

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.

1.1. Abonnement: de Overeenkomst waaronder Gebruiker de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de uitgebreide functionaliteiten van de Website en apps van Oranje Wonen
1.2. Account: de persoonlijke online omgeving welke aan Gebruiker door Oranje Wonen ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst te gebruiken en te beheren;
1.3. Advertentie: de advertentie waarin woonruimte wordt aangeboden, of woonruimte en/of een huisgenoot wordt gevraagd door de Gebruiker en welke zichtbaar is op de Website van Oranje Wonen;
1.4. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document;
1.5. Dienst: de mogelijkheid om woonruimte te zoeken en/of middels een Advertentie te plaatsen op de Website van Oranje Wonen en/of het in contact brengen van de Gebruiker met een woningaanbieder en/of -zoekende;
1.6. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Oranje Wonen een Overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van de Dienst;
1.7. Oranje Wonen: gevestigd te Puttershoek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 84683139;
1.8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Oranje Wonen en Gebruiker krachtens welke Oranje Wonen de Dienst zal uitvoeren en waarvan de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken. Hieronder wordt een Abonnement mede verstaan;
1.9. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
1.10. Website: www.oranjewonen.com dan wel sub-domeinen, andere extensies van het betreffende domein en de bijbehorende mobiele applicaties, zoals iOS en Android app.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Oranje Wonen ter zake van de Dienst, het gebruik van de Dienst en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.
2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Gebruiker die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Oranje Wonen alleen bindend indien en voor zover deze door Oranje Wonen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

a. de Overeenkomst;
b. de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst;
c. deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST

3.1. De Overeenkomst tussen Oranje Wonen en Gebruiker komt tot stand nadat Gebruiker een Account aanmaakt op de Website en/of een elektronische bestelling plaatst via de Website en deze door Oranje Wonen schriftelijk is bevestigd. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.
3.2. Oranje Wonen is te allen tijde gerechtigd een Account en/of een elektronische bestelling te weigeren, zij is daarbij niet gehouden de redenen in dit verband te vermelden.
3.3. Indien de Gebruiker niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf, wordt de levering van de Dienst met uitdrukkelijk goedvinden van Gebruiker direct na totstandkoming van de Overeenkomst aangevangen. Gebruiker doet hiermee uitdrukkelijk afstand van zijn recht tot ontbinding van de Overeenkomst en heeft Gebruiker vanaf dat moment geen recht meer tot herroeping.

ARTIKEL 4. LEVERING VAN DE DIENST

4.1. De Dienst wordt door Oranje Wonen aangeboden met als doel om huurders en verhuurders van woonruimte met elkaar in contact te brengen. Gebruiker is er zich van bewust dat Oranje Wonen slechts een faciliterende rol heeft, niet verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de overeenkomsten tussen huurder en verhuurder en nimmer optreedt in de hoedanigheid van bemiddelaar.
4.2. Voor zover mogelijk levert Oranje Wonen de Dienst “as-is”, wat betekent dat zij geen garanties geeft over de werking van de Dienst.
4.3. In het bijzonder garandeert Oranje Wonen niet dat:

a. Gebruiker en andere Gebruikers bevoegd is om overeenkomsten ten aanzien van woonruimten te sluiten;
b. Gebruiker en andere Gebruikers daadwerkelijk de overeenkomst ten aanzien van de woonruimte zal sluiten;
c. de aangeboden woonruimte van goede kwaliteit is en voldoet aan de eisen van de huurder en/of wettelijk gestelde eisen;
d. de informatie in de Advertenties juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is;
e. de Dienst vrij is van virussen, trojans en andere fouten;
f. derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.

ARTIKEL 5. GEBRUIK VAN DE DIENST

5.1. Om de Dienst te kunnen gebruiken, zal Gebruiker zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken waarna registratie van het Account van de Gebruiker is voltooid.
5.2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gebruikersnaam en wachtwoord, ondanks het feit dat deze mogelijk in eerste instantie door Oranje Wonen zijn aangeleverd.
5.3. Oranje Wonen verstrekt Gebruiker hierbij en op grond van de Overeenkomst een beperkt gebruiksrecht voor de Dienst. Dit recht is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.
5.4. Gebruiker dient de toegang tot zijn account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. Oranje Wonen mag ervan uitgaan dat alle handelingen vanaf het account van Gebruiker na aanmelding met zijn gebruikersnaam en wachtwoord, onder zijn leiding en toezicht gebeurt. Gebruiker is aansprakelijk voor al deze handelingen.
5.5. Met de Dienst verwerkt Gebruiker mogelijk haar Persoonsgegevens. Gebruiker geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de Dienst.
5.6. Oranje Wonen waarborgt de privacy van Gebruiker: Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, pagina 3 van 7 Oranje Wonen daar bij wet toe verplicht is of nadat er expliciet toestemming is gegeven voor het eenmalig verstrekken van Persoonsgegevens. Raadpleeg de privacyverklaring van Oranje Wonen voor meer informatie.

ARTIKEL 6. GEBRUIKSREGELS

6.1. Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van Accounts onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander.
6.2. Daarnaast is het verboden via de Dienst:

a. onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
b. informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (onjuiste categorie of plaats);
c. informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
d. informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
e. de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van Persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie.

6.3. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het verboden de Dienst negatief te (laten) beïnvloeden of met behulp van de Dienst of de daaruit verkregen data inbreuk te maken op rechten van anderen. Hieronder wordt mede verstaan maar is niet beperkt tot:

a. grootschalig ongevraagde e-mail of andere communicatie versturen,
b. overlast of storingen veroorzaken, onder meer door het uitvoeren of coördineren van denial-of-serviceaanvallen, het besturen van botnets of kwaadaardige software zoals virussen of spyware.

6.4. Gebruiker zal de via de Dienst verkregen Persoonsgegevens van andere Gebruikers niet voor andere doeleinden gebruiken dan het sluiten van een overeenkomst tot (ver)huur van woonruimte en alle daarmee samenhangende handelingen.
6.5. Het is behoudens het normale gebruik van de Dienst de Gebruiker verboden om andere Gebruikers te benaderen voor commerciële doeleinden, van welke strekking dan ook.
6.6. Gebruiker, zijnde een aanbieder en/of verhuurder van woonruimte, verklaart dat zij in geen geval bemiddelingskosten in rekening brengt bij een (potentiële) huurder.
6.7. Indien Oranje Wonen constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Oranje Wonen zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Oranje Wonen heeft daarbij het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen, zonder de reeds betaalde kosten terug te betalen. Daarnaast zal het Account worden geblokkeerd.
6.8. Indien naar het oordeel van Oranje Wonen hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van Dienst, is Oranje Wonen gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Oranje Wonen is daarbij in het bijzonder gerechtigd door Gebruiker geplaatste informatie en/of Advertentie naar eigen inzicht aan te passen of te verwijderen.
6.9. Oranje Wonen is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Oranje Wonen gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
6.10. Gebruiker is aansprakelijk voor alle eventuele schade van Oranje Wonen als gevolg van het overtreden van een van de leden van artikel 6. Oranje Wonen kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart Oranje Wonen van alle claims van derden in verband met door Gebruiker geplaatste informatie.

ARTIKEL 7. BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

7.1. Oranje Wonen spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
7.2. Oranje Wonen onderhoudt de Dienst actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
7.3. Oranje Wonen mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist Oranje Wonen zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Oranje Wonen is gerechtigd deze wijzigingen zonder voorafgaande melding toe te passen.

ARTIKEL 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1. De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website is het intellectueel eigendom van Oranje Wonen. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Oranje Wonen, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
8.2. In het bijzonder is het niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Dienst en/of Website op te vragen en te hergebruiken en/of niet substantiële delen van de inhoud herhaald, systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet en/of deze al dan niet voor commerciële doeleinden te gebruiken in de ruimste zin des woords.
8.3. Informatie die Gebruiker opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Gebruiker (of dat van haar licentiegevers). Oranje Wonen verkrijgt een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan, , waaronder het gebruik op services van derden. Gebruiker kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen, de Overeenkomst te beëindigen of de intrekking schriftelijk bekend te maken aan Oranje Wonen.
8.4. Onder het gebruikersrecht als genoemd in het vorige artikel valt ook het recht om de informatie geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze informatie is op geen enkele wijze te herleiden naar een persoon.
8.5. Indien Gebruiker informatie stuurt naar Oranje Wonen, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij Oranje Wonen een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
8.6. Oranje Wonen zal geen kennis nemen van vertrouwelijke gegevens (zoals persoonlijke berichten) die Gebruiker opslaat en/of verspreidt via de Dienst, tenzij dit expliciet is overeengekomen met Gebruiker, dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Gebruiker daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Gebruiker zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
8.7. Indien Gebruiker de bepalingen uit dit artikel niet nakomt zal Gebruiker een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- (zegge: duizend euro) per overtreding en EUR 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro) per dag dat de schending voortduurt met een maximum van EUR 2.500,- verbeuren aan Oranje Wonen. Dit laat onverlet het recht van Oranje Wonen om aanvullende schadevergoeding van Gebruiker te vorderen.

ARTIKEL 9. PRIJZEN

9.1. Het gebruik van de Dienst is in eerste instantie kosteloos. Indien Gebruiker gebruik wil maken van uitgebreide functionaliteiten waaronder het reageren op de Advertenties, heeft zij de mogelijkheid een Abonnement af te sluiten.
9.2. De prijzen voor de Abonnementen staan vermeld op de Website van Oranje Wonen.
9.3. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle door Oranje Wonen en/of op de Website genoemde prijzen inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
9.4. Indien een prijs is gebaseerd op door Gebruiker verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, heeft Oranje Wonen het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
9.5. Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, is Oranje Wonen gerechtigd de gehanteerde tarieven eenmaal per abonnementsperiode te wijzigen. Oranje Wonen zal de wijzigingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via de Dienst aankondigen zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen.
9.6. Indien Gebruiker een wijziging in de prijzen niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

ARTIKEL 10. BETALINGSVOORWAARDEN

10.1. Gebruiker gaat akkoord met de elektronische facturatie door Oranje Wonen. Facturen zullen in PDF of ander passend formaat worden verzonden aan het bij Oranje Wonen bekende emailadres van Gebruiker.
10.2. Betaling van de eerste periode van een Abonnement geschiedt middels iDeal of creditcard. Nadat de betaling is ontvangen door Oranje Wonen, zal het Account worden geactiveerd.
10.3. Na het verstrijken van de eerste periode van een Abonnement, zal het verschuldigde bedrag binnen 3 werkdagen na iedere verlenging van het Abonnement worden geïncasseerd van de rekening van Gebruiker.
10.4. De wekelijkse en maandelijkse lidmaatschappen worden automatisch verlengd, tenzij ze 24 uur vóór de einddatum worden geannuleerd in uw account. Als u geen gebruik meer wilt maken van het lidmaatschap, zorg er dan voor dat u het op tijd annuleert. Indien u geen annulering doorvoert, zal uw lidmaatschap automatisch worden verlengd. Na verlenging wordt de betaling afgerond en kunnen er geen restituties worden verleend.
10.5. Na het verstrijken van de betaaltermijn is Gebruiker die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Oranje Wonen gerechtigd haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de Dienst.
10.6. Als Oranje Wonen het verschuldigde bedrag niet kan incasseren of als de Gebruiker niet op tijd betaalt, dan is de Gebruiker naast het verschuldigde bedrag en de rente die daarover is verschuldigd, verplicht om alle buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, zoals bepaald en berekend volgens het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’. Bovendien zal er in het geval van een onterechte chargeback een extra bedrag van €8,45 in rekening worden gebracht bij Gebruiker.

ARTIKEL 11. OVERMACHT

11.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)DoS-aanvallen (Distributed Denial of Service), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Oranje Wonen door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze Overeenkomst redelijkerwijs niet van Oranje Wonen kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze Overeenkomst door Oranje Wonen worden opgeschort, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
11.2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn voor zover dit voortkomt uit de overmacht situatie.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. De hierna volgende leden zijn niet van toepassing voor de Gebruiker als zijnde consument die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf.
12.2. De totale aansprakelijkheid van Oranje Wonen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Gebruiker in twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis aan Oranje Wonen heeft betaald en met een maximum van EUR 500,00 inclusief btw per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.
12.3. Oranje Wonen is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.4. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Oranje Wonen.
12.5. Gebruiker vrijwaart Oranje Wonen van alle claims van derden in verband met de data die Gebruiker opslaat en uitleest middels de Dienst, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) waar het betreft een schending van privacy rechten in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
12.6. Voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is vereist dat Gebruiker de schade uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontdekking schriftelijk bij Oranje Wonen meldt.
12.7. In geval van overmacht is Oranje Wonen nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gebruiker ontstane schade.

ARTIKEL 13. DUUR EN OPZEGGING

13.1. De Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker voor het eerst een Account aanmaakt via de Dienst en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
13.2. Indien Gebruiker een Abonnement afsluit, vangt het Abonnement aan zodra de betaling is ontvangen door Oranje Wonen en wordt aangegaan voor de overeengekomen abonnementsperiode. 13.3. Na de periode als bedoeld in het vorige lid wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. De facturatie zal plaatsvinden tijdens elke verlenging en nieuwe periode, tenzij een van de Partijen het Abonnement opzegt.
13.4. Partijen kunnen de Overeenkomst op ieder moment via de Dienst of schriftelijk opzeggen. Om verlenging van de Overeenkomst te voorkomen dient in ieder geval voor de dag van de nieuwe periode opgezegd te worden.
13.5. Bij opzegging van de Overeenkomst zal het vooruit betaalde bedrag in geen geval worden terug betaald aan Gebruiker.
13.6. Oranje Wonen heeft het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen indien Gebruiker de voorwaarden uit de Overeenkomst overtreedt. Gebruiker heeft in geen geval recht op restitutie van de reeds betaalde bedragen.
13.7. Oranje Wonen heeft tevens het recht de Overeenkomst op te zeggen en het Account op te heffen indien Gebruiker 18 maanden geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst. Oranje Wonen zal Gebruiker hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

ARTIKEL 14. WIJZIGING VOORWAARDEN

14.1. Oranje Wonen heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen.
14.2. Oranje Wonen zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via de Dienst aankondigen zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen.
14.3. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN

15.1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Oranje Wonen gevestigd is.
15.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is hieraan tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
15.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Oranje Wonen wordt geacht juist te zijn, tenzij Gebruiker dienaangaande tegenbewijs levert.
15.5. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
15.6. Oranje Wonen is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de dienst of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.